FAQ

के . आई नेपाल के हो ?

महिला  तथा बालबालिका बेचबिखन बिरुद कायर्रत एक सामाजीक संस्था

हामी कसको बिचमा काम गछौ ?

बेचबिखनमा परेका महिला, अवसरहिन तथा उच्चजोखिममा रहेका र तिनीहरुको परिवर /

हम्रो दर्शान के हो ?

मानव बेचबिखन र महिला तथा बालाबालिका माथि हुने हिसाबाट मुक्ति सामाज 

हम्रो सेवहरु:

 • नेपाल भारत चीन तथा तिब्बति नाकाहरुमा मानव बेचबिखन बिरुद निगरानी गर्ने, परामशर्र दिन र सचेतना अबियान सज्चालन / 
 • सिमा नाका तथा प्रभावित क्षेत्रबाट बेचबिखनमा परेका महिलालाई उदार, समाजमा पूनसथार्रपना र पूनऍकिकरण /
 • सुरक्षित आवास गृह र आयआजरन तथा जीवनपारजन समबनधि सिपमुलक तालिको व्यवस्था /
 • आन्तरिक बेचबिखनमा परेको महिलाहरुको निम्ति मनोविमर्श /
  • सुरक्षित आवास र रुची अनुसार तालिमको व्यवस्था /
  • सिप हस्तान्तरण तथ रोजगारीको सिर्जना /
  • कानुनी परामर्श /
  • क्षमता अभिवृदि तालिम तथा स्वास्थ्य परामर्श /
  • समान उधेश्य भएका संघ संस्थाहरुसंगको समन्वय,सहकार्य र सहयोगको आदान /
  • दैवी प्रकोपमा परेको समुदायको  उदृारका लागि आवश्कीय सहयोग /